Өмгөөлөгчийн тамга

Өмгөөлөгчийн баталгааны тэмдэгт эцэг, эхийн болон өөрийн нэр, өмгөөлөгчдийн нэгдсэн бүртгэлийн дугаар /ӨНБД/, цагдаагийн байгууллагаас олгосон регистрийн дугаарыг бичсэн байх бөгөөд баталгааны тэмдэгний голд “ӨМГӨӨЛӨГЧ” гэж бичсэн байна.

Өмгөөлөгчийн тамга Өмгөөлөгчийн тамга