tamga Төрийн байгууллагын тамга тэмдэг Төрийн байгууллагын тэмдэг tamga1 e1572929035304

Төрийн байгууллагын тамга тэмдэг нь мөн дөрвөлжин хэлбэртэй байх бөгөөд дээрх бичээс нь дармал монгол үсгээр бичигдсэн байна. Тухайн байгууллагын харъяалал, зохион байгуулалтын нэгж зэргийг бичсэн байна. Тэмдэгний иш болон өнгийг “Хаш тамга” компани дэвшилтэт технологиор өргөн сонголттой хийж байна.

Бүрдүүлэх бичиг баримт:

– Гэрчилгээ /эх хувь/

– Албан бичиг /шинэчлэх, хаяж үрэгдүүлсэн/

– Цагдаагийн бичиг /шинэчлэх, хаяж үрэгдүүлсэн/

Заавал оруулах зүйлс:

– Оноосон нэр

– Өмчийн хариуцлагын ялгаа

– Харьяалал

– Регистрийн дугаар

– Бүртгэлийн дугаар /тамганы үйлдвэрээс олгох/