Санхүүгийн тамга

Санхүүгийн тамга нь байгууллага аж ахуйн нэгжийн санхүүг баталгаажуулдаг ба ерөнхий, гэрээний, захирлын, албадын, санхүүгийн, кассын гэх мэт ашиглах зэрэг дэвийн ялгаатай тэмдэг хэрэглэж болно.

Заавал бичигдэх зүйлс:

1. Оноосон нэр

2. Өмчийн хариуцлагын ялгаа

3. Харьяалал

5. Улсын бүртгэлийн дугаар

6.Лого орж болно.

Онлайн захиалах