Он сар дугаарлагчтай тамга

Он сар дугаарлагч тэмдэгийг албан байгууллага, аж ахуй нэгж, үйлдвэр гэх мэт хэн ч хэрэглэж болох бөгөөд төрөл бүрийн үнэт цаас, бичиг баримт, санхүүгийн тайлан тооцоо гэх мэт зүйлсийг илүү нарийн дэс дараалалтай харуулдагт оршино. Иш болон загвар, хэмжээний өргөн сонголттой.

Бүрдүүлэх бичиг баримт:

– Гэрчилгээ /эх хувь/

– Албан бичиг /шинэчлэх, хаяж үрэгдүүлсэн/

– Цагдаагийн бичиг /шинэчлэх, хаяж үрэгдүүлсэн/

Заавал оруулах зүйлс:

– Оноосон нэр

– Өмчийн хариуцлагын ялгаа

– Харьяалал

– Регистрийн дугаар

– Бүртгэлийн дугаар /тамганы үйлдвэрээс олгох/