Ашиглах боломжгүй болсон тамга, тэмдэгийг сэргээн засч, цэнэглэх үйлчилгээ үзүүлнэ. Мөн тамганы иш, тамганы таг зэргийг сольж өгнө.